MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Co je leader

Leader  je iniciativa Evropského společenství, jejímž cílem je pomoci obyvatelům žijícím ve venkovských oblastech zlepšit kvalitu života a umožnit hospodářský rozkvět jejich oblastí. Je spolufinancována Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV). Iniciativě Leader  předcházely iniciativy Leader I a II.

V současnosti program Leader  probíhá v období strukturálního fondu od roku 2007 do roku 2013.  Jeho cílem je povzbudit a podpořit aktéry ve venkovských oblastech, aby se zamýšleli nad dlouhodobějším potenciálem své oblasti. Snaží se podpořit provádění integrovaných, vysoce kvalitních, původních strategií pro udržitelný rozvoj určených na podporu experimentováni s novými přístupy pro:

  • podporu přírodního a kulturního dědictví,
  • posíleni a diverzifikaci ekonomického prostředí s cílem přispět k vytváření pracovních míst,
  • zlepšeni organizačních schopnosti komunity.

Iniciativa Leader se vytvořila okolo čtyř hlavních témat:

  1. co nejlepší využíváni přírodních a kulturních zdrojů, včetně zvyšováni hodnoty míst v rámci programu Natura 2000,
  2. zlepšování kvality života ve venkovských oblastech,
  3. zhodnocení místní produkce, zejména usnadněním přístupu na trhy pro malé výrobce pomoci společných akcí,
  4. využiti nového know-how a nových technologií pro zajištění konkurenceschopnosti výrobků a služeb ve venkovských oblastech.

 

Jak se pozná skupina pracující metodou Leader ?  

Nařízení rady ES 1698/2005 stanoví následující:

Vymezení přístupu Leader

Přístup Leader zahrnuje alespoň tyto prvky:

 a) strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;

b) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni (dále jen „místní akční skupiny“);

c) přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;

d) víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;

e) uplatňování inovačních přístupů;

f) provádění projektů spolupráce;

g) vytváření sítí místních partnerství.

Místní akční skupiny

Místní akční skupiny uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup a musí splňovat tyto podmínky:

a) navrhnou ucelenou strategii místního rozvoje, jejíž základ tvoří alespoň prvky stanovené v čl. 61 písm. a) až d) a g), a odpovídají za její provádění;

b) tvoří je buď skupina, na kterou se již vztahují iniciativy Leader II (1) nebo Leader+ (2), nebo skupina podle přístupu Leader, nebo musí být novou skupinou zastupující partnery z jednotlivých společensko-ekonomických odvětví působících místně na dotyčném území.

Podíl hospodářských a sociálních partnerů a jiných zástupců občanské společnosti, například zemědělců, žen a mladých lidí z venkova a jejich sdružení, musí v místním partnerství na úrovni rozhodování činit alespoň 50 %;

c) prokáží schopnost definovat a provádět strategii rozvoje pro danou oblast.