MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Organizace MAS

Cíle MAS Říčansko o.p.s.

Podle statutu Místní akční skupiny byla společnost založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Říčansko a to zejména:

a) ustavení Místní akční skupiny Říčansko (dále MAS Říčansko)

b) administrativní činnosti MAS Říčansko spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů pro iniciativu Společenství LEADER+ a další vyhlášené výzvy jiných dotačních programů.

Její zaměstnanci a členové se podílejí na vytváření a naplňování strategie MAS pro všestranný rozvoj a obnovu kulturního i přírodního dědictví svěřeného regionu. 

Struktura organizace MAS Říčansko

Personální obsazení MAS Říčansko:

Zakladatelé Společnosti : Daniel Kvasnička a Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D.
Správní rada:
Hynek Kašpar (předseda), Petra Nyklová, Ing. Eliška Olmrová
D
ozorčí rada: Mgr. Marta Nováková (předsedkyně, Ing. Jiří Pleva, Mgr. Petr Verčimák, PhD.

Úřad ředitele MAS Říčansko

Manažer Leader a MAS: Pavlína Filková

Koordinátorka MAS : Mgr. Ludmila Třeštíková

Projektový manažer: Ing. Aleš Rudl

Projektoví manažeři externí: Hana Bajerová, Ing. Jana Tywoniaková

VEŘEJNÁ SLOŽKA

Místní akční skupina

Místní akční skupinu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvy na činnosti Společnosti a na plnění účelů, pro které byla Společnost založena. Poměr členů veřejného a soukromého sektoru v místní akční skupině musí byt vždy alespoň maximálně 49 % členů z veřejného sektoru, alespoň 51 % členů ze soukromého sektoru. Seznam členů místní akční skupiny a jejich zástupců vede ředitel Společnosti. Každý člen místní akční skupiny je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v orgánech Společnosti. Za činnost v místní akční skupině nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna až na výjimky uvedené ve Statutu.

Plénum MAS

Tvoří statutární zástupci členů MAS (statutární zástupci partnerských organizací či fyz.osoby). Schází se dle potřeby, nejméně však 1x za rok. Zasedání pléna svolává ředitel společnosti. V případě potřeby svolává plénum její člen pověřeny alespoň jednou třetinou členů místní akční skupiny.

Plénum rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

Ze svého středu volí členy Programového výboru, Výběrové komise a Monitorovacího výboru; zakladatelům navrhuje doplnění Správní a Dozorčí rady MAS.

Plénum má tyto pravomoci:

a) schvaluje strategii dalšího rozvoje Říčanska,

b) ukládá úkoly programovému výboru,

c) schvaluje záměr místní akční skupiny.

Plénum také projednává výroční zprávu o činnosti Společnosti a audit Společnosti.

Programový výbor MAS Říčansko

Výběrová komise MAS Říčansko

Výkonný monitorovací výbor MAS Říčansko

STATUTÁRNÍ ORGÁNY MAS

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. První správní rada byla jmenována zakladateli Společnosti. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady a za společnost jedná samostatně. Správní rada má nejméně tři členy.

Do působnosti správní rady náleží zejména:

a) dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena;

b) schvalovat změny Smlouvy v případech a způsobem, uvedeným v Zákoně;

c) schvalovat jednací řád, statut a další organizační pravidla Společnosti a jejich změny a interní předpisy;

d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;

e) schvalovat rozpočet Společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost

Dozorčí rada

Dozorčí rada je samostatným kontrolním orgánem MAS. Předseda svolává a řídí jednání dozorčí rady a to min.1x3měsíce

K úkolům rady zejména patří:

a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejich orgánů, pracovišť a místní akční skupiny a jejich orgánů;

b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti;

c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;

d) účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

Dozorčí rada dále:

a) prozkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti;

b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti;

c) dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, Smlouvou nebo Statutem;

d) podává správní radě návrh na odvolání ředitele Společnosti;

e) svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti.

PROFESIONÁLNÍ SLOŽKA

Úřad ředitele

Úřad ředitele provádí a zajišťuje veškerou administrativní činnost MAS. Vede komplexní evidenci projektů (průběh výběru, registraci, administrativní kontrolu apod.) a výsledky jejich schvalování. Úřad ředitele vede ekonomickou agendu Společnosti, sleduje stav financování projektů, archivuje materiály o činnostech Společnosti a projektech a zajišťuje provoz webových stránek a zveřejňuje aktuální informace z činnosti Společnosti. Úřad může mít nejvíce 5 interních pracovníků.

 

Ředitel

1. Ředitele Společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Ředitel je v pracovním vztahu ke

Společnosti.

2. Ředitelem může byt pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, tj. která nebyla pravomocně

odsouzena pro úmyslný trestný čin, což doloží před svým jmenováním výpisem z trestního

rejstříku ne starším šesti měsíců. Ředitel nemůže byt členem správní ani dozorčí rady

Společnosti, je však oprávněn účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

3. Ředitel řídí běžnou činnost Společnosti a jedná jménem Společnosti v souladu se

Smlouvou, se Statutem a v rozsahu pravomocí, které mu udělí správní rada. V nepřítomnosti

ředitele jedná se správními orgány a třetími osobami předseda správní rady nebo společností

pověřeny zástupce.

4. Ředitel Společnosti kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností

místní akční skupiny a vede seznam členů a zástupců místní akční skupiny.

5. Ředitel Společnosti vykonává dále tyto úkoly a činnosti:

 • jedná za Společnost s partnery Společnosti,
 • koordinuje aktivity směřující k prohloubení spolupráce na Říčansku,
 • zajišťuje poradenství a vzdělávání pro partnery Společnosti,
 • zajišťuje vedení a řízení pracovníků Společnosti včetně pracovně právních vztahů,
 • supervizuje výkaznictví Leader a administrativní proces projektů žadatelů,
 • zastává funkci tiskového mluvčího Společnosti,
 • zajišťuje spolupráci se státní správou a samosprávou,
 • zajišťuje lobbying ve prospěch Společnosti a Říčanska,
 • koordinuje činnost výkonného monitorovacího výboru,
 • zajišťuje finanční plánování a kontrolu finančních toků, připravuje návrh rozpočtu Společnosti.

Zaměstnanci MAS Říčansko – úřad ředitele

Se zaměstnanci Společnosti uzavírá nebo ukončuje pracovní poměr samostatně ředitel Společnosti. Zaměstnanci jsou v interním pracovní vztahu ke Společnosti, do výše 5 plných pracovních úvazků.

Zaměstnancem může byt pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, a splňuje kvalifikační a osobnostní vlastnosti.

Koordinátor MAS

Zaměstnanec napomáhá řediteli v činnosti úřadu. K jeho pracovní náplni patří zejména tyto úkoly a činnosti:

 • zajištění PR aktivit Společnosti – příprava, správa a aktualizace webu, tiskové zprávy, příprava akcí a vzdělávacích aktivit Společnosti,
 • získávání kontaktů - víceodvětvové navrhování projektové spolupráce,
 • koordinace aktivit k navázání a prohloubení spolupráce na Říčansku,
 • navazování nových partnerství a partnerská péče,
 • zajištění odborných personálních služeb, vedení agendy a personálních činností Společnosti a pracovně právní servis,
 • tvorba a řízení vlastních projektů Společnosti a fundraising,
 • tvorba formálních dokumentů a stylu Společnosti,
 • koordinace aktivit s časopisem Zápraží.

Administrátor programu LEADER

Konkrétní náplní práce zaměstnance je:

 • administrace Leader IV.1.2. - Místní projekty žadatelů,
 • vedení výkaznictví Leader IV.1.1. - Místní akční skupina,
 • správa finančních toků Leader IV.1.1. a IV.1.2. a kontrola harmonogramů realizace projektů Leader (včetně projektů spolupráce),
 • koordinace činnosti výkonného monitorovacího výboru,
 • odborné poradenství Leader,
 • organizační zajištění akcí, zasedání výborů a pracovních schůzek Společnosti,
 • informační servis pro partnery a klienty Společnosti,
 • materiálové a provozní zabezpečení úřadu ředitele,
 • administrativní podpora a vedení agendy úřadu ředitele včetně přípravy účetních dokladů,
 • archivace materiálů o činnostech Společnosti a projektech.

Projektový manažer MAS

Projektový manažer může být interním i externím zaměstnance Společnosti.

K pracovním úkolům projektového manažera zejména patří:

 • poradenství Leader,
 • psaní a řízení projektů Společnosti a MAS,
 • partnerská péče - hlídání záměrů partnerů (fiche),
 • monitorovací měsíční výkazy a zprávy o projektové a konzultační činnosti.

V rámci skupiny projektových manažerů funguje vedoucí skupiny, jehož náplní práce jsou navíc ještě tyto činnosti a úkoly:

 • příprava dotačního kalendáře, vyhledávání dotací a informační servis,
 • koordinace, poradenství a podpora skupiny externích poradců a vedení porad externích manažerů MAS,
 • navazování obchodních vztahů v souvislosti s činností ext.skupiny projektantů,
 • vyhledávání nových partnerů a jednání za společnost s partnery MAS (v závislosti na navázané partnerské smlouvy),
 • evidence projektových záměrů partnerů a hlídání příležitostí k jejich realizaci,
 • tvorba databází partnerů a klientů MAS,
 • spolupráce při tvorbě ceníku služeb MAS Říčansko,
 • organizační zajištění akcí Společnosti,
 • fundraising.

 

Další externí spolupracovníci

Ředitel společnosti dále může přijmout na dohody konané mimo pracovní poměr a smlouvy o spolupráci další externí spolupracovníky. Jde především o specializované konzultanty a administrativní výpomoc pro konkrétní projekty (výzkum regionu - sociologické dotazníkové šetření, vytváření regionálních databází apod.)

Projektový tým MAS Říčansko

 

Od roku 2009 má MAS Říčansko odborný tým externích projektových manažerů, který průběžně školí a připravuje a také nabízí svým obcím a partnerům jako specializovanou pomoc v dotačním labyrintu.

Kromě profesionálního servisu, který MAS Říčansko chce svým obcím a partnerům poskytovat, také vedla k založení této pracovní skupiny filozofie MASky stát na vlastních stabilních pilířích.