MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Hodnocení MAS

MAS má vytvořené personální a organizační kapacity pro zajištění pravidleného monitorování a kontroly naplňování SPL (monitorovací výbor, dozorčí rada, nezávislý audit). Součástí jsou opatření přímo zaměřené na trvale udržitelný rozvoj, při hodnocení předkládaných projektů je věnována pozornost finanční udržitelnosti a posouzení vlivu jednotlivých projektů na životní prostředí a vzájemné souvislosti z jednotlivých hledisek. Tento soulad ­ trvale udržitelný rozvoj ­ rovněž genericky vychází z principu programového výboru MAS Říčansko.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 A 2007

 

MONITOROVACÍ ZPRÁVY MAS

Monitorovací zpráva I 2012

Monitorovací zpráva II 2012

Monitorovací zpráva III 2012

Monitorovací zpráva I 2013

Monitorovací zpráva II 2013

Souhrnná monitorovací zpráva za rok 2013

Monitorovací zpráva I 2014

Monitorovací zpráva II 2014

Monitorovací zpráva III 2014

 

Zpráva externího auditu

Interní audit IV11 2013

 

MONITORING

Monitoring- naplňování indikátorů 2007 - 2009

Monitoring - naplňování indikátorů 2010 - 2013

SWOT analýzy - výsledky diskuzních skupin v roce 2009
I. Agro II. Integrovaný rozvoj III.Venkovské tradice IV. Životní prostředí

Geografické rozložení žádostí 2008 - 2011

Geografické rozložení žádostí 2009

Nezávislé hodnocení MAS v roce 2009

Monitorovací výbor
Výbor pracuje stále během celého roku, a to ve stanovených termínech po ukončení výzvy. Je výkonným kontrolním orgánem programového výboru a :

a) aktivně monitoruje realizované projekty
b) kontroluje plnění podmínek prováděných projektů
c) navrhuje a realizuje schválené změny v činnosti místní akční skupiny
d) zpracovává podklady pro jednání programového výboru
e) ověřuje naplňování záměru místní akční skupiny

f) ověřuje naplňování opatření vedoucích k naplnění obecně prospěšných činnosti Společnosti.
Dozorčí rada

 

Dozorčí rada je samostatným kontrolním orgánem MAS. Předseda svolává a řídí jednání dozorčí rady a to min.1x3měsíce

K úkolům rady zejména patří:

a) kontrolovat veškerou činnost Společnosti a jejich orgánů, pracovišť a místní akční skupiny a jejich orgánů;

b) připomínkovat návrh rozpočtu Společnosti;

c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů Společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje;

d) účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

Nezávislý audit

Činnost MAS prochází nezávislým auditem každý rok.

 

Audit za rok 2008 i za rok 2009 prováděl Ing. Zdeněk Novotný, auditor a člen KAČR.

Audit za roky 2010 a 2011 prováděl Ing. František Meyerl, auditor a člen KAČR.

Hodnocení je pravidelné, vždy po účetní roční uzávěrce. Závěrem auditora bylo vždy hodnocení: Bez výhrad. Celé znění výroku auditora je uveřejněno ve výročních zprávách MAS.

 

Nezávislé hodnocení

MAS Říčansko spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou, Fakutlrou Provozně ekonomickou, Katedrou specializující se na Rozvoj venkova a Leader. Studentka Kateřina Raisová, která byla v roce 2009 v MAS na odborné stáži, vypracovala v rámci své bakalářské práce metodiku hodnocení MAS. Touto metodikou zhodnotila činnost MAS Říčansko za rok 2009, 2010 i 2011. I nadále je partnerskou smlouvou dáno pravidlené roční nezávislé hodnocení.

 

 

 

SLEDOVANÉ MONITOROVACÍ UKAZATELE - PROJEKTY LEADER

ALOKACE A PLNĚNÍ

 

 

MONITOROVACÍ UKAZATELE CELKEM ZA MAS 2008-2011

Komunikace celkem

0,843 km

Parkové plochy celkem

0,87 ha

Počet osob využívajících projektů

119 719 osob

Mikropodniky

2 podniky

Pěší trasy celkem km

25,215 km

Počet akcí celkem

33 akcí

Počet dnů školení celkem

0 dnů

Počet pracovních míst

4 místa