MAS Říčansko, o.p.s.  

  PARTNER PRO ROZVOJOVÉ PROJEKTY REGIONU                                                 

Programový výbor

Programový výbor MAS Říčansko 2014 - 2015

 

Předseda výboru

Organizace

Sektor

1

Třebická Magdalena

Obec Mnichovice

veřejný

Členové výboru

Organizace

Sektor

2

Miloš Princl

Obec Křenice

veřejný

3

Hana Bajerová

O.S.Báječný svět

soukromý

4

Ladislav Bajer

Zámečnictví Bajer a syn

soukromý

5

Lenka Šourková

Soukromá osoba

soukromý

6

Erbeková Marcela

ZŠ Mnichovice

veřejný

7

Markéta Hubínková

Cesta integrace, o.p.s.

soukromý

Členové byli zvoleni plénem dne 25.9.2014.


Programový výbor MAS Říčansko

1. Programový výbor je výkonným rozhodovacím orgánem místní akční skupiny v období mezi jednáními Pléna MAS

 

2. Členové Programového výboru jsou jmenováni Plénem z řad zástupců partnerů MAS na funkční období dvou let. Členové Programového výboru musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor sektor (obce, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace) ani žádná ze zájmových skupin (NNO, podnikatelské subjekty, fyzické osoby, popř. oborově zaměřené NNO) nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Funkci člena Programového výboru lze zastávat opakovaně.

3. Členství v Programovém výboru je neslučitelné s členstvím ve Výběrové komisi MAS a Monitorovacím výboru MAS.

4. Člen Programového výboru, kterému zaniklo členství v Programovém výboru uplynutím funkčního období, odvoláním nebo odstoupením, může být jmenován do jiného orgánu Společnosti

5. Za činnost člena Programového výboru náleží odměna z finančních prostředků dle vnitřního předpisu Společnosti. Za činnost člena programového výboru může náležet odměna z finančních prostředků Společnosti.

6. Programový výbor se schází nejméně čtyřikrát za kalendářní rok. Schůzi Programového výboru svolává a řídí předseda výboru v součinnosti s Ředitelem Společnosti

7. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.

8. Programový výbor:

a) připravuje aktualizace strategického plánu rozvoje regionu a schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování tohoto plánu

b) schvaluje výzvy k podávání žádostí

c) navrhuje a schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů

d) schvaluje výsledky výběrů a stanovuje výši alokace jednotlivých realizačních projektů podle doporučení Výběrové komise MAS

e) volí předsedu Programového výboru MAS

f) schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci strategického plánu rozvoje regionu,

g) svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně

9. Je-li členem Programového výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.

 

Programový výbor 2013 - 2014

č.: Jméno zástupce Organizace Sektor
1 Třebická Magdalena Obec Mnichovice veřejný
2 Miloš Princl obec Křenice veřejný
3 Mgr. Šárka Macháňová Obec Klokočná veřejný
4 Hana Bajerová O.S.Báječný svět soukromý
5 Ladislav Bajer Zámečnictví Bajer a syn soukromý
6 JUDr. Jan Zenkl JOANNES, s.r.o. soukromý
7 Lenka Šourková soukromá osoba soukromý
8 Pavel Churáček obec Svojetice veřejný
9 Erbeková Marcela ZŠ Mnichovice veřejný
10 Markéta Hubínková Cesta integrace, o.p.s. soukromý

 

Programový výbor MAS Říčansko 2012 - 2013

Organizace

Jméno zástupce

Sektor

O.S. Sportklub Louňovice

Moravec Josef – do 29.11.2012

soukromý

Obec Mnichovice

Třebická Magdalena

Veřejný

Rozvoj Kunic a okolí, o.s.

Barták Martin

Soukromý

Obec Průhonice

Hnát Václav

Veřejný

Mraveniště, o.s.

Špačková Hana

Soukromý

Obec Kenice

Princl Miloš

Veřejný

Obec Klokočná

Macháňová Šárka

Veřejný

O.S. Báječný svět

Bajerová Hana

Soukromý

Zámečnictví Bajer a syn

Bajer Ladislav

Soukromý

Joannes s.r.o.

Zenkl Jan

soukromý

Fyzická osoba

Šourková Lenka

Soukromý

Obec Svojetice

Churáček Pavel

Veřejný

ZŠ Mnichovice

Mgr. Erbeková Marcela – od 13.1.2013

veřejný

Programový výbor MAS Říčansko 2011 - 2012

 

JMÉNO

SEKTOR

MANDÁT DO

Moravec Josef

(O.S. Sportklub Louňovice)

soukromý

29.11.2012

Barták Martin

(RKO - Kunice Vidovice, o.s.)

soukromý

13.12.2013

Hnát Václav

(obec Průhonice)

veřejný

13.12.2013

Nováková Marta

(OS Zdravý rozvoj Říčan)

soukromý

13.12.2013

Špačková Hana

(Mraveniště o.s.)

soukromý

13.12.2013

Miloš Princl

(obec Křenice)

veřejný

29.11.2012

Hana Bajerová
(o.s. Báječný svět)

Soukromý

13.12.2013

Ladislav Bajer

(zámečnictví Bajer a syn)

Soukromý

13.12.2013

JUDr. Jan Zenkl
(fa Joannes, s.r.o.)

Soukromý

13.12.2013

Lenka Šourková
(soukromá osoba)

Soukromý

13.12.2013

Mgr. Šárka Macháňová

(obec Klokočná)

Veřejný

13.12.2013

Pavel Churáček

(obec Svojetice)

Veřejný

13.12.2013

Programový výbor MAS Říčansko v období 2010 - 2011

Jméno zástupce Organizace Sektor
1 Barták Martin RKO - Kunice Vidovice, o.s. soukromý
2 Hnát Václav obec Průhonice veřejný
3 Kvasnička Daniel Církev Bratrská soukromý
4 Moravec Josef O.S. Sportklub Louňovice soukromý
5 Nováková Marta OS Zdravý rozvoj Říčan soukromý
6 Nyklová Petra Cesta integrace soukromý
7 Danielová Veronika Obec Klokočná veřejný
8 Špačková Hana Mraveniště, o.s. soukromý
9 Tesařík Ladislav Obec Hrusice veřejný
10 Zima Vlastimil Soukromně
hospodařící rolník
soukromý
11 Princl Miloš obec Křenice veřejný

 

 

n L.Třeštíková